Hybride tarwe: de oplossing in de tarweteelt

Hybride tarwe is eigenlijk een gewone tarwe die alleen op een andere manier is veredeld. Hybride tarwerassen komen namelijk voort uit de kruising van zuivere inteeltlijnen. Dit geeft een heterosis-effect dat zorgt voor de extra groeikracht die hybride gewassen kenmerkt.

 

e zichtbaar sterke uitstoeling van hybride tarwe

e zichtbaar sterke uitstoeling van hybride tarwe  

SAATEN-UNION is de belangrijke innovator in wintertarwe

SAATEN-UNION is de belangrijke innovator in …  


Bij tarwe vertaalt zich dat in de volgende voordelen:

  • Een groter wortelstelsel dat dieper wortelt en vocht en nutriënten uit een groter bodempakket kan halen.
  • Minder groeistress, constantere en regelmatige groei door een langere toevoer van vocht en voedingsstoffen.

  • Sterke uitstoeling: tot planten met zelfs meer dan 12 stengels en dus meer aren en uiteindelijk meer opbrengstcapaciteit (8 -10 %) en meer stro.

  • Grotere aren, met een hoger korrelgewicht.

Wanneer er stressfactoren aanwezig zijn zoals droogte, storende lagen, hoge temperaturen in de vroege zomer of een minder geschikt voor de tarweteelt, ontwikkelt zich een extra groot wortelpakket. Hybride tarwe manifesteert zich dus onder stressomstandigheden en sub-optimale groeiomstandigheden voor gangbare tarwe als een efficiënt, hoger opbrengend en meer stabiel gewas. Hoe moeilijker de teeltomstandigheden, hoe groter het opbrengstvoordeel voor hybride tarwe.

In Frankrijk, waar jaarlijks het aandeel hybride tarwe verder toeneemt, zie je dat telers op ca. 15 à 20 % van hun tarwe areaal een hybride zaaien. Dit zijn vaak de mindere percelen van het bedrijf. De gedachte hierachter is dat hybride tarwe toch een goede opbrengst kan genereren op deze percelen terwijl de gangbare tarwe hier doorgaans tegenvalt.

Uit Frans onderzoek is gebleken dat 55% van de hybride tarwe op de minst goede percelen werd gezaaid, slechts 8% op de beste percelen. Daarnaast geeft 82% van de Franse akkerbouwers aan dat hybride tarwe voor hen de oplossing is op de moeilijke percelen.

In Nederland hebben we veel meer goede dan slechte percelen op de akkerbouwbedrijven. Maar we zien dat hybride tarwe ook op goede percelen uitstekend presteert en top-opbrengsten haalt.

Hybride tarwe op uitstekende bodems van praktijkpercelen in Ens (Flevoland), in Rottum (het Hogeland in Groningen) en in Kimswerd (Friesland) laten een meeropbrengst zien van gemiddeld 925 kg ten opzichte van de gangbare tarwerassen. Zelfs in de tarweteelt in Nederland is op zeer goede gronden dus een hoge opbrengst te verwachten met hybride tarwe.


Top